ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ»

ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ http://entoytwnika.blogspot.com/2012/03/blog-post_637.html

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190

185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Τηλ. Κέντρο 210 4514833

Fax 210 4518476

᾿Αριθμ. Πρωτ. 420 ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 22ᾳ Μαρτίου 2012

Πρός τόν

Ἀξιότιμον Κύριον

Γρηγόριον Γρηγορίου

Πρόεδρον

Ἀγωνιστικοῦ Συλλόγου

«AΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ»

Γαλλίας 4

38221 ΒΟΛΟΣ

«»»»»»»»»»»»»»»»

Ἀξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Ὁ ἀγών ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως τυγχάνει πανάγιος καί ἐξαίρετος τρόπος κοινωνίας μετά τοῦ Ἀϊδίου καί Τρισαγίου Θεοῦ καί τῶν μετεχόντων τῆς ἀκτίστου ἁγιότητός Του ὑπό τήν αὐστηράν προϋπόθεσιν τῆς ἐν ταπεινώσει διακρίσεως, πού διασφαλίζει ἀπό τήν ἰδεοληψίαν τοῦ δῆθεν σωτῆρος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία πού εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ μέ κεφαλή Ἐκεῖνον δέν σώζεται ἀλλά σώζει.

Ἑπομένως «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι» ἀσφαλῶς ὀφείλομεν νά ἐφαρμόζωμεν κατά γράμμα τά ὑπό τοῦ Δομήτορος Αὐτῆς καί μόνου Σωτῆρος Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τεθεσπεισμένα. Ἐν τῷ Ἱερῷ Εὐαγγελίῳ ὁ ὑπερύμνητος Κύριος τῆς δόξης καθορίζει τήν δικονομίαν τοῦ ἐλέγχου τῶν παρεκτρεπομένων ἀδελφῶν: «Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· 16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.» (Ματθ. 18:15-17). Στοιχοῦντες τῇ Ἱερᾷ ἐντολῇ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ὠφείλατε πρίν ἤ «σκανδαλισθεῖτε» καί πρίν ἤ δημοσιοποιήσητε τόν σκανδαλισμόν ὑμῶν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐκ τῆς καθ’ ἡμᾶς δῆθεν ἀντικανονικῆς καί ἀνακολούθου συμπεριφορᾶς μου, προσωπικῶς νά ἀπευθυνθῆτε πρός ἐμέ καί ἐάν ἡ ἀπάντησίς μου δέν ἐκάλυπτε πλήρως τό θέμα τότε εἴχατε τό ἱερόν δικαίωμα νά ἀπευθυνθῆτε «τῇ Ἐκκλησίᾳ».

Ἐάν εἶχα ἐρωτηθῆ διά τό θέμα πού ἐγείρατε, ἴσως ἐξ ὑπερβάλοντος ζήλου, θά εἶχα ἀπαντήση τά ἀκόλουθα:

1.Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς ἥστινος τυγχάνω ταπεινός διάκονος καί διαχειριστής ἄχρι καιροῦ δέν ἀποτελεῖ ἰδιοκτησία τῆς ἐλαχιστότητός μου ἀλλά μέρος τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας πού ὑποστασιάζει τό ὅλον Αὐτῆς, ὡς κάθε τοπική Ἐκκλησία.

2.Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ.κ. Ἰγνάτιος τυγχάνει κανονικός Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὅστις ἐπί εἰκοσαετίαν διηκόνησε ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς καί ὡς ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Αὐτῆς.

3.Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος ἐζήτησε κατά τήν παρελθοῦσα Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας νά τελέσῃ τούς Χαιρετισμούς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου ἐπί εἰκοσαετίαν διηκόνησεν ὡς ἱερεύς καί ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος καί ἑπομένως ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς κανονικῆς κοινωνίας ἐν τῷ Σώματι τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συγκατετέθην σχετικῶς.

4.Ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Εὐαγγελιστίας Πειραιῶς ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος καί Προϊστάμενος ὁ μακαριστός πατήρ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου Πρωτοπρ. κυρός Μαρῖνος Γεωργακόπουλος καί σήμερον διακονεῖ ὁ υἱός του καί αὐτάδελφος τοῦ Σεβ. Δημητριάδος, Πρωτοπρ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος, ὁ ὁποῖος δι’ἐγγράφου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ ὡς εἴρηται Ἱ. Ναοῦ ἠτήσατο κατά μήνα Ἰανουάριον τήν ἔλευσιν διά τήν πανήγυριν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς περιπύστου εἰκόνος Παναγίας Ξενιᾶς ἐκ τῆς ὁμωνύμου Μονῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος. Τήν Ἱ. Εἰκόνα ὡς εἴθισται ἐσυνόδευσε εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς ὁ οἰκεῖος Ἀρχιερεύς τῆς Ἱ. Μονῆς ἐξ ἧς προήρχετο.

5.Κατά τάς ὡς ἄνω λατρευτικάς ἐκδηλώσεις ἐτηρήθη τό τεταγμένον πρόγραμμα Ἀρχιερατικῶν παρρησιῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς εὑρισκόμενος εἰς ἑτέρους Ἱ. Ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Πειραιῶς.

6.Οἱ κατά καιρούς λόγοι μου καί τά γραπτά μου οὐδέποτε κατεφέρθησαν κατά προσώπων ἀλλά ἔψεξαν μόνον κακοδοξίας καί παρεκβάσεις ἐκ τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας καί αὐτήν τήν γραμμήν τηρῶ ταπεινῶς. Ἐν οἵα δέ περιπτώσει διακριβωθεῖ ἐμμονή ἐν τῇ κακοδοξίᾳ καί τῇ παρεκβάσει καί intercomunio μετ’ αὐτῆς, τότε ἀσφαλῶς κηδόμενος τῆς ἀληθείας καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τόν λόγον θά ἔχουν οἱ Ἱεροί Κανόνες.

7.Θά εὑρίσκεσθω ἐν ἀπολύτῳ δικαίῳ ἐάν ἀποδεχόμην πρόσκλησιν τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, ὑπό τήν σημερινήν αὐτῆς διεύθυνσιν, νά συμμετάσχω ἤ νά φιλοξενηθῆ ἐν Πειραιεῖ ἐκδήλωσις αὐτῆς δίχα ρητῆς καί ἀπολύτου δημοσίᾳ καταδίκης τῶν κατεγνωσμένων.

Εὐελπιστῶν ὅτι ἐν εἰλικρινείᾳ ἀπήντησα εἰς τάς Ὑμετέρας ἀδίκους αἰτιάσεις διατελῶ μετ’ εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: